Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

€ 13.500.000 (JR 2018)

€ 16.000.000 (JR 2018)

€ 9.600.000 (JR 2018)

€ 10.200.000 (JR 2018)

€ 2.500.000 (JR 2018)

Risicomanagement:

De ontwikkeling van Paleiskwartier nadert zijn afronding. Vrijwel alle projecten zijn reeds opgeleverd of in uitvoering. Het risicomanagement verschuift hierdoor qua accent. De afzetrisico’s zijn beperkt tot de drie projecten die nog moeten worden ontwikkeld: het kantoor J2, appartementencomplex Terrazzo en deelplan F. Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden genomen door directie en Raad van Commissarissen.

De huidige gunstige marktsituatie zorgt voor een voorspoedige verkoop van appartementen. Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s verder beperkt door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook in verhuurde staat verkopen van appartementen of kantoorruimte is een reële optie.

In het directieverslag wordt in een aparte paragraaf aandacht besteed aan de risico’s en onzekerheden. Ook wordt ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap.