Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’s-Hertogenbosch)

€ 1.761 (JR 2018)

-/- € 1.672 (JR 2018)

€ 142.751 (JR 2018)

€ 142.750 (JR 2018)

-/- € 3.433 (JR 2018)

Risicomanagement:

Het risico op het noordelijk plandeel blijft beperkt. De gronden hierin zijn grotendeels verkocht en opgeleverd. Ook gebouw G (100 appartementen) is gereed. De bijbehorende financiële afwerking past binnen de geldende grondexploitatie van zowel de BV als de gemeente. Voor twee locaties (A en K) zijn kleinschalige plannen in ontwikkeling, die passen binnen de ruimtelijke opzet en de geldende grondexploitatie.

Het plan voor Willemspoort Zuid wordt uitgewerkt. Het programma bevat 480 appartementen in sociale, middeldure huur en dure koop met bijbehorende bewonersgarage en een bezoekersgarage voor de bezoekers van het JBZ en van de bewoners van Willemspoort. Daaraan worden commerciële (zorg)voorzieningen toegevoegd. Zodra duidelijkheid is over de bouwkosten, de beleggingswaarde van de bezoekersgarage en de stikstofproblematiek, kan het plan in procedure worden gebracht.
In dit stadium kan nog geen zekerheid gegeven worden over de gemeentelijke grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV.

In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen getroffen. Vanwege de lage rentekosten en de positieve ontwikkeling van het project, is in de gemeentelijke jaarrekening 2016 deze voorziening verlaagd naar € 2.8 miljoen. Wel blijven zowel de B.V. als het grondbedrijf de risico’s kritisch beoordelen.