Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 89,54 gemiddelde kostprijs per uur (o.b.v. herziene begroting 2018)

€ 3.800.000 (JR 2018)

€ 2.700.000 (JR 2018)

€ 18.600.000 (JR 2018)

€ 18.500.000 (JR 2018)

€ 1.600.000 (JR 2018)

Risicomanagement:

In de begroting van de ODBN is een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. De ODBN streeft ernaar om de onderkende risico’s zoveel mogelijk te ondervangen door het treffen van beheersmaatregelen, het afsluiten van verzekeringen en kwaliteitscontrole. Ze hebben de risico’s in beeld gebracht en de “waarde” die aan deze risico’s is verbonden, vastgesteld. Daarmee zijn deze risico’s ook vanuit financieel oogpunt voldoende afgedekt. Belangrijkste risico’s die de ODBN onderkent zijn het niet voldoende uitvoering kunnen geven aan het MeerJarenOntwikkelingsPlan (MJOP: met als doel om de bedrijfsvoering op orde te krijgen), adequate implementatie van de Omgevingswet, de nieuwe huisvesting in Den Bosch, digitale gegevensbescherming en mogelijk afnemend aantal opdrachten van deelnemers. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt en blijft het moeilijk om vrijvallende functies adequaat in te vullen.