Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 5.700.000 (2018)

€ 5.100.000 (2018)

€ 1.800.000 (2018)

€ 1.700.000 (2018)

€ 1.000.000 (2018)

Risicomanagement:

Conform de statuten is het investeringsmanagement na 6 jaar gestopt met het aangaan van nieuwe participaties. Maar de participaties, die in die periode zijn aangegaan, lopen vanzelfsprekend door tot dat er een natuurlijk moment ontstaat om uit te stappen.
Op dit moment zijn de financiële risico’s nihil, omdat de totale investering al is uitgekeerd. Een politiek-bestuurlijk risico blijft zolang de BLSF nog bij participaties betrokken is.

Cijfers per 31-12-2019 nog niet bekend, jaarrekening volgt in eerste halfjaar 2020.