Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ’s-Hertogenbosch

-/- € 116.325 (voorlopig 2019)

-/- € 166.607  (voorlopig 2019)

€ 2.862.608  (voorlopig 2019)

€ 2.836.593  (voorlopig 2019)

-/- € 50.282  (voorlopig 2019)

Risicomanagement:

In haar jaarverslag 2016 heeft de GR Heesch West het risicoprofiel van de grondexploitatie bijgesteld van “hoog” naar “middel”. Deze verlaging is met name veroorzaakt door een afname van het renterisico als gevolg van het afsluiten van langjarige projectleningen en de bijstelling van het totaal uitgeefbare gebied van 80 hectare naar 50 hectare. De belangrijkste projectrisico’s blijven het jaarlijkse uitgiftetempo, de uitgifteprijs en een hogere kostenstijging.

De grondexploitatie laat per heden een tekort zien van 43,7 miljoen voor de gezamenlijke gemeenten. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft voor haar aandeel van 58% een voorziening getroffen van € 25,3 miljoen. Gezien de complexiteit en de grootte van het project zijn er nog tal van onzekerheden. Om die reden houden wij dan ook voor dit project een risicobuffer aan als onderdeel van onze algemene reserve van het grondbedrijf. Het blijft evenwel onze ambitie om een bedrijventerrein van minimaal 80 ha. te realiseren en (daarmee) een deel van de voorziening terug te verdienen.

Voorlopige JR cijfers 2019 opgenomen.