Jaarstukken 2019

Programma's

Werk en inkomen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 30.000 (aandelenkapitaal)

€ 63.422

€ 61.274

€ 2.056

€ 2.063

-/- € 2.148

Risicomanagement:

De Bossche Banen BV is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten en personeel. Voor het realiseren van de doelstelling heeft de verbonden partij contractuele afspraken gemaakt met de voormalig afdeling AMSZ van de gemeente en het UWV werkbedrijf. De Bossche Banen BV ontvangt loonkostensubsidie voor dekking van de loon- en bijkomende kosten. Daardoor is het financiële risico afgedekt.