Jaarstukken 2019

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal)

€ 4.024 mln.

€ 4.112 mln.

€ 3.691 mln.

€ 4.146 mln.

€ 210 mln.

Risicomanagement:

Cijfers nog vast te stellen door de aandeelhoudersvergadering.

Risicobeheersing is binnen Enexis integraal ingebed in de reguliere managementprocessen. Risicomanagement richt zich op alle facetten van de onderneming; van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. Het management op alle niveaus in de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. De afdeling Internal Audit & Risk coördineert het risicomanagementproces. Op centraal niveau worden risico’s bewaakt in het directieoverleg.

In haar jaarverslag 2019 onderkent Enexis de volgende strategische risico's:
- Realiseren klantvraag blijft achter bij verwachting door schaarste van personeel, materiaal en/of netwerkcapaciteit;
- Financiële positie wordt beïnvloed door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek;
- Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen;
- Ongevallen van medewerkers en/of omstanders als gevolg van onveilige situaties en/of falende assets;
- Niet tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen door onvoldoende flexibele organisatie, processen en/of systemen;
- Omvangrijke en langdurige onderbrekingen van de energievoorziening ten gevolge van natuurrampen, externe oorzaken of falende bedrijfsmiddelen/assets;
- Actieve rol van Enexis in de energietransitie wordt belemmerd door wet- en regelgeving.

Risico’s met een score ‘Hoog’ vallen boven de risicobereidheid en moeten gemitigeerd worden door aanvullende maatregelen.

Enexis opereert in een gereguleerde markt en is financieel gezond. De door Standard & Poor’s en  Moody’s eind 2019 afgegeven creditratings voldoen ruimschoots aan het door de onderneming geformuleerde financieel beleid voor het behoud van een A credit rating-profiel. Wel vraagt de energietransitie om een structureel hoger investeringsniveau. Enexis verkent met haar aandeelhouders hierom de mogelijkheden om het eigen vermogen te versterken.