Jaarstukken 2019

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

-/-€ 2.290

-/- € 8.819

€ 356.324.146

€ 9.083

-/-€ 6.529

Risicomanagement:

Cijfers nog vast te stellen door de aandeelhoudersvergadering.

Op 30 september 2019 is de 4e en laatste tranche van de lening vanuit de aandeelhouders aan Enexis afgeloste. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Naar verwachting zal op 9 april 2020 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van het bestuur van de vennootschap besluiten tot  vereffening en definitieve ontbinding van de vennootschap.