Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’.

We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door:

  • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken.
  • Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Cijfer voor veiligheid van de buurt

6,9

7,1

7,0

7,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt

12%

10%

12%

9%

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners

8,2

7,0

5,1

6,5

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners

1,8

1,5

0,8

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?