Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

We zien het als uitdaging om mensen die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage) middeninkomens. Voldoende woningen bouwen is essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad. Door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en woon(zorg)concepten. Zorgen voor energiezuinige woningen en oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit betekent investeren in duurzame, leefbare en veilige wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar kwetsbare huishoudens een plek hebben.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen per jaar

480

850

1.023 (nieuwbouw, transformatie en splitsing)

850

Bron: Woonagenda

Aantal actief woningzoekenden bij WoonService

9.813

9.700

nog niet bekend (volgt eind mrt)

9.400

Bron: WoonService

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen

1.826

1.850

1.880

1.900

Bron: WoonService

Wat hebben we er voor gedaan?