Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Een aantrekkelijke stad door het realiseren van de programma’s voor de functies als wonen, werken en voorzieningen in stedenbouwkundig aantrekkelijke woon- en werkgebieden. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente gaat steeds meer van ontwikkeling naar transformatie en beheer, waarbij kansen beter worden benut om bestaande wijken en dorpen op orde te houden en/of te transformeren. Wij willen belanghebbenden en belangstellenden vroegtijdig in de planvorming van deze gebieden betrekken.
Ook blijft het van belang om de door ons vervaardigde RO-producten zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde en gedigitaliseerde bestemmingsplannen via internet in aanvulling op Ruimtelijkeplannen.nl meer toegankelijk te maken. Daarnaast willen we alert kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt en de stad. Vaak resulteert dit in een RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure.
Per 1 juli 2013 gelden voor het gemeentelijk grondgebied van ’s-Hertogenbosch actuele bestemmingsplannen, behoudens enkele gebieden maar daarvoor is een beheersverordening van kracht (vaststelling raad juli 2018).

Wat hebben we er voor gedaan?