Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

De voorliggende paragraaf Grondbeleid kent een iets andere opbouw dan die van voorgaande jaren. Reden van deze (vernieuwde) indeling en opbouw, is naast een verdergaande verbetering van de informatievoorziening over het grondbedrijf, het streven naar een betere aansluiting met de wettelijke verplichtingen die onder andere in de nieuwe notitie van de commissie BBV[1] “Notitie Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging” van juli 2019 zijn opgenomen.

In de voorliggende paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

1.   Grondbeleid

In het eerste deel is de visie op het grondbeleid beschreven in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarbij is aangegeven op welke wijze de gemeente het grondbeleid uitvoert. Ook is aandacht besteed aan de beleidsuitgangspunten en het geheel van beleidskaders omtrent de reserves, rente en overige aspecten die voor het grondbeleid en grondbedrijf van belang zijn.

2.   Bespiegelingen op de grond- en vastgoedmarkt

De grond- en vastgoedmarkt is behoorlijk in beweging. In het tweede deel wordt een korte bespiegeling gegeven van de ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt in 2019 en wordt ook een analyse voor de nabije toekomst gegeven.  

3.   Financiële Positie van het grondbedrijf

Dit deel start met een samenvatting op hoofdlijnen van het financieel resultaat van het grondbeleid.
Vervolgens wordt nader ingezoomd op de gerealiseerde resultaten in 2019. Hierbij wordt ingegaan op de verschillen tussen datgene wat is begroot en wat werkelijk is gerealiseerd. Daarnaast worden de mutaties op de algemene reserve van het grondbedrijf toegelicht, waaronder de winstnemingen en de bijstelling van de verliesvoorziening.
Rekening houdend met de werkelijke resultaten over 2019, wordt de prognose van de te verwachten resultaten geactualiseerd van alle grondexploitaties, de kostenverhaalsprojecten en de overige gronden en panden (materieel vastgoed). Deze prognose is opgesteld per 01-01-2020.

Bijlagen   

In de bijlage is per afzonderlijke gemeentelijke grondexploitatie enerzijds een verantwoording over 2019 afgelegd en anderzijds zijn de relevante gegevens van de geactualiseerde prognose voor de toekomst (vanaf 01-01-2020) samengevat.

[1] BBV staat voor Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, een stelsel van voorschriften
  waarin de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingsdocumenten moeten voldoen.

ga terug