Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

  1. De financiële positie van het grondbedrijf verbetert zich net als vorig jaar als gevolg van de gunstige marktontwikkelingen. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten positief, maar er zijn een aantal signalen die duiden op onzekere financiële ontwikkelingen. Dit zijn onder andere de stijgende woningprijzen, de stikstofproblematiek, de sterk stijgende bouwkosten en het gebrek aan materiaal en personeel binnen de bouwsector. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is de uitbraak van het Coronavirus daar nog bovenop gekomen. Met deze risico’s dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de financiële positie van het grondbedrijf. Het huidige positieve financiële beeld van het grondbedrijf is terug te zien in met name een hogere algemene reserve en een iets lagere boekwaarde.
  1. De algemene reserve is het afgelopen jaar met ruim € 7,0 miljoen gegroeid als gevolg van gunstige marktontwikkelingen tot een niveau van ruim € 30,0 miljoen. Dit is met name het gevolg van een tussentijdse winstneming in de grondexploitaties per 31-12-2019. Voor het kunnen opvangen van de conjuncturele- en projectrisico’s van het grondbedrijf is een bedrag benodigd van € 24,0 miljoen, het zogenaamde weerstandsvermogen. Het verschil tussen de benodigde weerstandscapaciteit (€ 24,0 miljoen) en de aanwezige reserve (€ 30,0 miljoen) is in 2019 afgedragen aan het structuurfonds.
  1. Bij een grondbedrijf gaan de investeringen voor de baat uit. De boekwaarde van het grondbedrijf gecorrigeerd voor de getroffen voorzieningen bedraagt circa € 120 miljoen. Wij gaan ervan uit dat we deze boekwaarde op termijn volledig gaan terugverdienen met de verkoop van gronden binnen onze lopende grondexploitaties en het in ontwikkeling nemen dan wel de verkoop van onze overige gronden en panden.
  1. Door politieke, economische en internationale ontwikkelingen kan het positieve perspectief van het grondbedrijf omslaan. Zeker bij de bedrijventerreinen, in het bijzonder Heesch West, blijft sprake van onzekerheid. Bij het ramen en waarderen van de grondexploitaties houden we rekening met deze risico’s. Daarnaast houden we de algemene reserve van het grondbedrijf aan om de risico’s op te kunnen vangen.

Samengevat zien de cijfers van het grondbedrijf er als volgt uit (bedragen x € 1 mln.):

Boekwaarde en voorzieningen

2018

2019

Boekwaarde

153,5

152,9

Voorzieningen BIE's

33,1

33,1

Voorziening Heesch West

25,3

25,3

Algemene reserve

2018

2019

Huidige stand van de reserve

22,8

30,0

-/- gewenste stand vanwege risicoprofiel

23,9

24,0

Saldo

-/- 1,1

6,0

Geraamd eindresultaat

2018

2019

Verwachting positieve resultaten BIE's

18,8

18,5

ga terug