Jaarstukken 2019

Paragrafen

Duurzaamheid

Ons uitgangspunt is dat lucht, water en bodem schoon moeten zijn. Dat is ook van belang voor de gezondheid en veiligheid van inwoners. We willen in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie en we zorgen hierbij voor een goede balans met de (economische) ontwikkeling en bereikbaarheid van onze gemeente. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven opvolging aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Als gevolg hiervan verandert het landschap binnen onze gemeente. Om tempo te maken, is een actieve rol van de gehele lokale samenleving nodig. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan we voor een grote opgave. Bijvoorbeeld om woningen van het aardgasvrij te maken en om energiebesparende maatregelen te nemen en om duurzame energie op te wekken. Ook door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Gezamenlijk geven we vorm en inhoud aan deze transitie opgave en verliezen het belang van de bewoners niet uit het oog. Zo hebben we aandacht voor inclusiviteit, talentontwikkeling en het kunnen meedoen van iedereen. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.

De ontwikkelingen van de laatste eeuw hebben gezorgd voor een enorme welvaartgroei en groei van mogelijkheden. De mens heeft zich hiermee kunnen ontplooien. Dit is een groot goed. Maar er zijn ook een aantal negatieve effecten: we hebben te maken met een uitputting van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht is toegenomen, grondstoffen raken uitgeput, we vervuilen de bodem en natuur met niet-natuurlijke stoffen en we hebben te maken met een enorme wereldwijde klimaatverstoring, met alle gevolgen van dien. Enerzijds nemen de mogelijkheden die de aarde ons biedt af en anderzijds zien we een toenemende behoefte van de mens. Zo komen we steeds meer in een beperkende trechter terecht. De situatie is urgent.

In 2019 is een hernieuwde basis gelegd voor onze verduurzamingsopgave met het vaststellen van de Visie duurzaam ’s-Hertogenbosch. Vanuit de hierin geformuleerde ambities werken we de komende jaren aan het werkelijk realiseren van een duurzame gemeente. Op de thema’s die we belangrijk vinden.

Met de grote plannen als bijvoorbeeld de Groene Delta, Waterplan, het Energietransitieplan, het Beleidsplan Openbare Ruimte en het recent Actieplan Duurzame Mobiliteit heeft ’s-Hertogenbosch duurzaamheid stevig op de agenda voor de komende jaren gezet. De verduurzaming versnellen we door een sterkere en meer integrale aanpak en de dialoog met de stad hierover. Op de thema’s Gezond, groen & klimaatbestendig, CO2-neutraal (waaronder de energietransitie), waardebehoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit versterken we het programmatisch sturen in het programma duurzaamheid. Onze inzet leidt tot steeds meer duurzaam initiatief in de stad. De uitdagingen zijn groot. Ook de benodigde investeringen zijn zo groot dat de lokale overheid dit niet alleen kan dragen. We werken en versterken voortdurend de gezamenlijke aanpak met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In die zin is iedereen probleemeigenaar. Voor de gemeente en onze partners is een stimulerende en regierol weggelegd.