Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 136.957

€ 125.355

€ 22.040

€ 5.006

-/- € 11.602

Risicomanagement:

Cijfers nog vast te stellen door de aandeelhoudersvergadering.

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.  

Naar verwachting zal op 9 april 2020 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van het bestuur van de vennootschap besluiten tot  vereffening en definitieve ontbinding van de vennootschap.