Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 18.000 (aandelenkapitaal)€ 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.429.717 (concept)

€ 2.559.243 (concept)

€ 2.375.633 (concept

€ 2.058.365 (concept)

€ 129.526 (concept)

Risicomanagement:

Risico is de realisatie van de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.