Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)

€ 11.100.000 (JR 2018)

€ 11.200.000 (JR 2018)

€ 2.600.000 (JR 2018)

€ 2.000.000 (JR 2018)

€ 125.900 (JR 2018)

Risicomanagement:

De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh.
Kasteel Oeverhuijze zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 in verkoop kunnen worden genomen.
Voor de zomer 2019 is Kasteel Heesterburgh (49 eengezinswoningen en 24 appartementen) in verkoop genomen en inmiddels is ruim 60 % verkocht. In het tweede kwartaal van 2020 zal de bouw starten. Dit betekent dat in 2020 de gronduitgifte voor Heesterburgh zal plaatsvinden. De grondopbrengst van Heesterburgh bedraagt € 5.000.000,= (excl. BTW).conform de GREX.
De vennootschap zet de exploitatie van de golfbaan voort onder de huidige condities overeenkomstig de langdurende verhuurovereenkomst met de exploitant. De B.V. verkent de mogelijkheden om te komen tot verkoop van de golfbaan.

De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa  € 11 miljoen.