Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de lasten 2019. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen.

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2018

2019

2019

2019

Bestuursorganen en -ondersteuning

15.668

15.364

13.862

14.271

Dienstverlening

6.842

5.807

5.320

6.051

Gezondheid

62.311

65.715

68.564

64.502

Veiligheid

19.755

20.842

20.943

20.872

Cultureel klimaat

19.269

17.881

18.480

18.549

Opgroeien en talentontwikkeling

220.682

191.708

228.332

232.547

Wonen en zorg

37.231

34.533

36.135

36.116

Participatie en daginvulling

14.007

13.688

13.910

14.002

Wonen en werkomgeving

78.789

62.931

92.213

75.251

Bereikbare stad

26.688

24.826

28.740

27.915

Sport en recreatie

16.622

18.020

17.150

20.499

Milieu respecterende ontwikkelingen

44.751

59.245

62.342

64.191

Cultuurhistorische kwaliteit

5.004

4.909

5.302

6.090

Ruimte voor economie en voorzieningen

12.817

12.175

17.138

13.238

Werk en inkomen

102.868

103.770

104.337

101.902

Armoede en schulden

12.712

12.257

13.155

13.207

Beleggingen en overige baten en lasten

14.277

10.099

12.500

12.359

Gemeentelijke belastingen

8.130

9.258

5.274

4.810

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

Subtotaal programma's

718.422

683.027

763.696

746.373

Onvoorzien

0

225

163

0

Overhead

44.765

46.063

43.255

44.384

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo lasten voor bestemming

763.188

729.315

807.115

790.757

Toevoegingen aan reserves

61.013

17.001

32.751

59.845

Totaal saldo lasten

824.200

746.317

839.866

850.602

ga terug