Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Baten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de baten 2019. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen.

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2018

2019

2019

2019

Bestuursorganen en -ondersteuning

5.405

5.718

2.922

3.316

Dienstverlening

4.986

3.143

2.772

3.533

Gezondheid

17.314

15.681

16.344

14.075

Veiligheid

2.160

1.369

1.453

1.898

Cultureel klimaat

1.157

949

910

771

Opgroeien en talentontwikkeling

164.661

134.190

164.776

168.509

Wonen en zorg

933

0

0

2.063

Participatie en daginvulling

141

30

30

294

Wonen en werkomgeving

56.798

34.417

46.655

44.215

Bereikbare stad

19.040

17.804

21.667

21.607

Sport en recreatie

4.686

4.947

4.477

7.978

Milieu respecterende ontwikkelingen

47.136

58.349

62.043

64.828

Cultuurhistorische kwaliteit

222

177

227

1.187

Ruimte voor economie en voorzieningen

9.492

9.694

10.242

11.521

Werk en inkomen

71.528

69.486

69.633

78.559

Armoede en schulden

903

766

926

797

Beleggingen en overige baten en lasten

25.186

24.411

29.444

24.154

Gemeentelijke belastingen

44.637

46.113

43.160

43.319

Algemene uitkering gemeentefonds

275.040

285.332

295.284

292.017

Subtotaal programma's

751.424

712.575

772.965

784.641

Onvoorzien

0

0

0

0

Overhead

11.157

8.267

5.894

7.271

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo baten voor bestemming

762.581

720.842

778.858

791.912

Onttrekkingen aan reserves

62.110

25.475

61.007

60.133

Totaal saldo baten

824.692

746.317

839.866

852.045

ga terug