Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Saldo

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van het saldo van baten en lasten 2019. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen.

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2018

2019

2019

2019

Bestuursorganen en -ondersteuning

-10.263

-9.646

-10.940

-10.955

Dienstverlening

-1.856

-2.664

-2.547

-2.518

Gezondheid

-44.996

-50.033

-52.220

-50.427

Veiligheid

-17.595

-19.472

-19.490

-18.975

Cultureel klimaat

-18.112

-16.933

-17.571

-17.778

Opgroeien en talentontwikkeling

-56.021

-57.518

-63.556

-64.038

Wonen en zorg

-36.298

-34.533

-36.135

-34.053

Participatie en daginvulling

-13.866

-13.658

-13.880

-13.708

Wonen en werkomgeving

-21.991

-28.514

-45.558

-31.035

Bereikbare stad

-7.648

-7.022

-7.073

-6.309

Sport en recreatie

-11.936

-13.073

-12.673

-12.521

Milieu respecterende ontwikkelingen

2.385

-896

-299

636

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.782

-4.732

-5.075

-4.903

Ruimte voor economie en voorzieningen

-3.324

-2.482

-6.896

-1.717

Werk en inkomen

-31.339

-34.284

-34.703

-23.342

Armoede en schulden

-11.809

-11.491

-12.229

-12.410

Beleggingen en overige baten en lasten

10.908

14.311

16.944

11.795

Gemeentelijke belastingen

36.507

36.855

37.885

38.509

Algemene uitkering gemeentefonds

275.040

285.332

295.284

292.017

Subtotaal programma's

33.002

29.548

9.269

38.268

Onvoorzien

0

-225

-163

0

Overhead

-33.608

-37.797

-37.361

-37.113

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo voor bestemming

-606

-8.474

-28.256

1.155

Mutatie reserves

1.098

8.474

28.256

288

Totaal saldo

491

0

0

1.443

ga terug