Jaarstukken 2019

Programma's

Gezondheid

Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. Wij helpen hen hierbij. In dit programma richten we ons specifiek op de hulp aan volwassenen (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, specialistische ondersteuning en beschermd wonen. Voor de hulp aan jeugdigen verwijzen we naar het begrotingsprogramma Opgroeien en ontwikkeling. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de wijkteams.

We gaan werken vanuit ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat we willen bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun keuzes. We kijken vooral naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen en stimuleren zo hun veerkracht.
Samen met zorgpartners als de GGD werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen. Als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen de gemeente makkelijk weten te vinden.
Samen met onze partners willen we kwetsbare inwoners met een hulpvraag, die zich zelf niet melden, zo vroeg mogelijk in beeld krijgen, zodat problemen niet onnodig groter worden. Medewerkers van de buurt- en wijkteams zijn erop gericht kwetsbare inwoners perspectief te bieden. De ondersteuning die zij geven of organiseren moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden. Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn. Door in te zetten op de versterking van de kwaliteit, denken we de kosten te kunnen beheersen. En daarmee borgen we de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst.
Positieve gezondheid raakt meerdere sectoren in onze organisatie en verbindt kansen op wijkniveau. En het werkt dus ook door in andere begrotingsprogramma’s.  Bijvoorbeeld door aanpassingen in de fysieke leefomgeving  krijgen mensen de kans om op een positieve manier te werken aan het behoud van hun gezondheid.

De afgelopen jaren stonden in het teken van een goede overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente. Het is nu hoog tijd om werk te maken van de noodzakelijke veranderingen binnen de zorg. Met positieve gezondheid als uitgangspunt, werken we aan betere zorg dichtbij huis. We kijken hierbij niet alleen naar de huidige zorgaanbieders. Ook de (zorg)professionals binnen de gemeente zijn aan zet.

ga terug