Jaarstukken 2019

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Ambitie

Alle jeugdigen ontwikkelen zich optimaal door hun talenten te benutten, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Dit leidt tot maatschappelijke, economische en sociale zelfstandigheid.
Wij dragen zorg voor basisvoorzieningen en scheppen randvoorwaarden, waardoor alle Bossche jeugdigen de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten. Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun mogelijkheden, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. We versterken de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp.
De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente en in de regio stijgen terwijl de inkomsten vanuit het rijk dalen. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We willen dat jeugdigen die hulp zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen en bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te hebben voor de jeugdigen die dat nodig hebben nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de wijkteams.
We werken zoveel mogelijk vraaggericht en daarvoor is een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz) een belangrijke sleutel.  Ook werken we intensief samen met de regiogemeenten, zorgaanbieders en onze lokale partners.

ga terug