Jaarstukken 2019

Programma's

Gezondheid

Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Score positieve gezondheid

Volgt in voorjaar 2019

Nulmeting

81%

Hoger dan nulmeting

Bron: GGD enquête

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

59

<= 60

63

<= 60

Bron: CBS

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag

78%

79%

83%

80%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?