Jaarstukken 2019

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

10%

<= 10%

11,6%

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

77%

78%

80%

79%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat hebben we er voor gedaan?