Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking opgenomen. De komende periode ligt er extra prioriteit op (grootschalige) duurzame energieopwekking, energiebesparing bij de bebouwde omgeving (wijkenergieplannen) en klimaatneutrale bedrijven.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal woningen met zonnepanelen

1.360

2.000

4.100

4.000

Bron: klimaatmonitor.databank.nl

Bedrijven nemen energiebesparingsmaatregelen (o.a. deelnemers energiecoalitie, handhaving bij bedrijven en projecten)

380

450

760

640

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal grote duurzame energie-installaties

8

9

9

11

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat hebben we er voor gedaan?