Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners, werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau bij uitvoering van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen geldt ons vast gestelde “uitvoeringskader Externe Veiligheid (2010)”. Een volledige uitschakeling van risico’s is echter niet mogelijk.

In het geval een andere overheid bevoegd gezag is, zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen en het spoor e.d. zullen wij onze invloed aanwenden om eveneens de risico’s naar beste vermogen te beperken. Voor de meest kwetsbare gebieden wordt via risicocommunicatie het aspect van gevaarzetting en mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd.

Rondom elektromagnetische velden en straling bij vooral hoopspanningslijnen, maar ook bij telefoonmasten en verdeelstations ontstaan nog steeds vragen en angst. Voor de hoogspanningslijnen wordt gesproken over een algemene Rijks-oplossing  en financiering (grotendeels door het Rijk, rest gemeente). Vanaf 2019 zal hiervan de uitwerking aan de orde komen. De overige kwesties worden vooral met een goede ruimtelijke ordening aangepakt i.c. zonering. Burgers vrijwaren van risico’s als gevolg van brandgevaar, asbest bij sloopwerkzaamheden, gezondheid (emissies van bedrijven), constructieve veiligheid ect., wordt geborgd in het vastgestelde Uitvoeringsprogramma VTH.

Wat hebben we er voor gedaan?