Jaarstukken 2019

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen en van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten (bruggen, sluisjes en dijken). De ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van de brede scope van het militair erfgoed is van grote betekenis voor de stad in economisch, toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht.

Wat hebben we er voor gedaan?