Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

In het bestuursakkoord 2018-2022 is aangegeven dat we hechten aan een sluitende (meerjaren) begroting om de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting wordt gerealiseerd zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerende zaakbelastingen voor de ondernemers zullen niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen vertalen wij daarnaast door naar de gemeentelijke heffingen. Voor belastingjaar 2019 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van 3,13% gemiddelde loon- en prijsstijging.

Voor een aantal heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt daarnaast het principe van 100% kostendekkendheid als uitgangspunt genomen. Ditzelfde uitgangspunt van 100% kostendekkendheid hanteren we bij de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening via zogenaamde retributies.

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.