Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de belastingtarieven voor 2019 geïndexeerd met 3,13%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting 2019 en de bijbehorende belastingvoorstellen.

In 2019 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere jaren (bedragen x € 1.000):

Soort belasting:

Raming 2019

Opbrengst 2019

Verschil:
N = nadeel;
V = voordeel

Afvalstoffenheffing

14.342

14.224

118 N

Rioolheffing (eigendom + gebruik)

11.121

11.118

3 N

OZB (eigendom + gebruik)

39.694

39.969

 275 V

RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)

7

4

3 N

Hondenbelasting

905

883

22 N

Precariobelasting

447

480

33 V

Toeristenbelasting

1.235

1.286

51 V

Leges Publieke Dienstverlening

1.085

1333

248 V

Parkeerbelastingen

634

599

 35 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:

  • De minderopbrengst Afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal woningen in 2019 dan begroot.
  • De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen (3%) dan begroot (1,5%).
  • De meeropbrengst Toeristenbelasting wordt veroorzaakt door meer overnachtingen dan begroot.
  • Leges Publieke Dienstverlening: de afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Met ingang van 9 maart 2014 is voor de meeste paspoorten en identiteitskaarten de geldigheidstermijn verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor kent de voorspelbare werkvoorraad van te verlengen documenten een behoorlijke dip in de periode van 2019 tot en met 2023. In 2019 is de dip minder diep dan voorspeld.
  • Parkeerbelastingen: bij de begroting voor 2019 was rekening gehouden met de oplevering van digitalisering fase 2 in de loop van het jaar. Dit is niet gerealiseerd. Hierdoor zijn er minder fiscale controles geweest en zijn de opbrengsten daar lager.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2019 was er een bedrag van € 1.250.000 begroot; de realisatie bedroeg € 1.208.015. Oorzaak van het verschil is dat er minder kwijtscheldingsverzoeken zijn ontvangen dan begroot.

Ontwikkeling woonlasten

Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De ontwikkeling van de woonlasten over de periode 2012 tot en met 2019 is in onderstaande grafiek opgenomen.

Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van de belastingen van de 38 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing.
De woonlasten worden door het COELO gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner.
In 2019 zijn er 7 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. In 2018 waren dat er 9.
Voor wat betreft de koopwoningen is er 1 vergelijkbare gemeente met lagere woonlasten. In 2018 waren dat er 4.
De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018 als gevolg van de inflatiecorrectie en een gelijk gebleven tarief afvalstoffenheffing.

In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2019 ten opzichte van de begroting 2019. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2019 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 9%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarden met 1,5%. De woningen zijn inderdaad gemiddeld met 9% in waarde gestegen. De bedrijfspanden blijken gemiddeld met 3% in waarde te zijn gestegen.

WOZ-waarde

Woonlasten

Woonlasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eig. + gebr. (€)

begr.

real.

begr.

real.

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

Woning € 177.000

€ 217

€ 217

€ 269

€ 269

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

Woning € 298.000

€ 320

€ 320

€ 269

€ 269

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

Woning € 422.000

€ 426

€ 326

€ 269

€ 269

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

Bedrijf € 371.000

€ 1.179

€ 1.194

€ 957

€ 969

€ 15

1,3%

 € 12

1,3%

€ 27

1,3%