Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

Om te komen tot een integraal meerjarenuitvoeringsprogramma (UPOR), vond ook dit jaar een brede en integrale inventarisatie en afweging van initiatieven plaats. We wogen kritisch af welke projecten (gecombineerd) werden uitgevoerd. De prioritering gebeurt middels een afwegingskader, dat door de raad is vastgesteld (dec 2016). Hierin zijn zowel technische als maatschappelijk factoren gescoord. Het vitaliseringsbudget is breed ingezet voor diverse disciplines binnen de openbare ruimte.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De volgende projecten zijn in 2019 in het kader van Vitalisering gerealiseerd: Vervanging mechanische installatie Industriehavenbrug; Vervanging metselwerk muren Binnenhaven; Vervanging metselwerk vesting muur Zuidwal; Vervanging damwand Palermopad; Vervanging asfalt constructie Baron van der Aaweg; Vervanging asfalt constructie Empelsehoefweg; Vervanging bestrating Eikenburglaan; Herinrichting Oeterselaan; Vervanging verharding Gewande en Krommenhoek; Vervangen twee houten fietsbruggen; Vervangen verharding Torenstraat; Herinrichting parallelweg Aartshertogenlaan; Herinrichting Dorpsstraat en Burgemeester Woltersstraat; Herinrichting vervangen bestrating Schoolstraat; Herinrichting Mayweg en omgeving; Vervangen speelwerktuigen; Vervangen bebording Binnenstad; Vervangen groen en bomen.

De meeste geplande projecten zijn gerealiseerd, waaronder de Oeterselaan, de Dorpstraat - Burg. Woltersstraat en de parallelweg van de Aartshertogenlaan. In Gewande en Krommenhoek is de rijbaan van nieuw asfalt voorzien na aanleg van nutsvoorzieningen. De Mayweg wordt in 2020 nog verder uitgevoerd en de Sportlaan start eerste kwartaal 2020.

Een groot deel van de geplande werkzaamheden is gerealiseerd. Er is o.a. een aantal kunstgrasveldjes vervangen. In de Haverleij is 100% en in Vinkel is 75% van de verkeersborden vervangen. Een aantal polderwegen is voorzien van nieuwe verharding en bermen zijn versterkt. In de wijk Noord is, waar dat mogelijk was, een groot gedeelte van de oeverbeschoeiing vervangen door een natuurvriendelijke oever.