Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

Uit het KTO2019 blijkt dat de burger tevredenheid op de meeste onderdelen nagenoeg gelijk is gebleven. Wel zien we een verslechtering van de tevredenheid over verloedering en (berichtgeving over) omleidingen door werkzaamheden. De redenen daarvan onderzoeken we. Het onderhoud voldoet aan de gestelde kwaliteit. De betrokkenheid van bewoners blijkt door het toenemende aantal meldingen en het meedoen en -denken over beheer en inrichting.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wegen
Een groot gedeelte van de geplande werkzaamheden is uitgevoerd. I.v.m. afstemming op andere werkzaamheden is de uitvoering van een aantal geplande werkzaamheden doorgeschoven naar 2020, maar ook een aantal projecten gecombineerd eerder uitgevoerd. Vooral in de wijken Maaspoort en de Overlaet zal de opdruk van de verharding door boomwortels de komende jaren toenemen. Hiervoor dient een integraal plan van aanpak opgesteld te worden. In het kader van verwijderen teerhoudend asfalt, CO2 reductie, circulariteit en duurzaamheid is het programma van eisen en diverse bestekken voor uit te voeren werken aangepast en toegepast in de uitgevoerde werkzaamheden.

Civieltechnische kunstwerken
De professionalisering van het beheersysteem is uitgevoerd. De aanbesteding van de inspectie is dit jaar voorbereid en wordt in 2020 aanbesteed. Medio 2020 wordt de uitvoering van de inspecties gestart.
Het raamcontract regulier onderhoud is aanbesteed en gestart. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar. De toekomst van de bruggen in het Westerpark worden nu integraal geanalyseerd. Voor metselwerk bruggen is een apart onderzoek gestart binnen het plan Constructieve veiligheid.
De vervangingsplanning van de fietsbruggen actualiseren we na uitvoering van de inspecties in 2020. In 2019 hebben we 2 bruggen in het Westerpad vervangen. In 2020 vervangen we de laatste 3 bruggen in het Westerpad.

Beweegbare bruggen en sluizen
Er is begonnen met de voorbereidingen voor de herbouw van sluis 0 met het stadspark, hierin wordt de renovatie van de Anthoniebrug meegenomen (blijft beweegbaar) en het renoveren en vastzetten van de Hinthamerbrug. Ook is er gestart met voorbereidingen voor de aanleg van een steiger bij het Kruithuis en trap/tribune bij Nieuwenhage. Het rijdek van de Orthenbrug is vervangen en zijn de leuningen en de bovenbouw opnieuw geconserveerd. Ook zijn de voorbereidingen opgestart voor de aanleg van een aantal drijvende steigers bij de Heus, tbv bijvoorbeeld de verhuur van sloepjes.
De industriehavenbrug wordt nu vanuit sluis Engelen bediend. De openingstijden van de brug kunnen daarom worden verruimd.
Vanwege andere prioriteiten is het opstellen van beleid op het water ten aanzien van het gebruik ervan niet gerealiseerd. Dit wordt daarom in 2020 opgepakt.
We maken continu afspraken met rondvaartbedrijven over het gebruik van gemeentelijke stijgers.

Riolering
De campagne ten behoeve van de stimulering van waterbewustzijn was in 2019 in uitvoering.
In 2019 is minder subsidie verleend voor het vergroenen van daken. Het budget is niet opgesoupeerd. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat het bedrag per aanvrager vanaf 2019 verlaagd is. In 2020 gaan we meer promotie maken zodat de regeling bekendheid krijgt en er meer gebruik van wordt gemaakt.
Het afkoppelen van hemelwater hebben we onder andere bij de projecten Orthen Links, Weidonklaan, Oeterselaan, J.P. Coenstraat, Boschveld deelplan 8 (Hart van Boschveld) gerealiseerd. Nederlandse Buurt start in 2020.
In de hiervoor genoemde projecten is daar waar het functioneel mogelijk was, in de nieuwe inrichting groen terug gebracht in plaats van verharding.

De stresstests zijn gerealiseerd. De risicodialogen zijn nog niet gevoerd in 2019. Welke risicodialogen we gaan uitvoeren bezien we in 2020.
De realisatie op kostenbesparing door middel van de afvalwaterketen in de Meierij is op basis van de laatste actualisatie (jaarrekening 2017) € 8,6 miljoen per jaar. Hiermee wordt de besparingsdoelstelling van minimaal € 7,5 miljoen per jaar in 2020 ruimschoots gerealiseerd.

De uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voortvloeiende stresstesten wateroverlast, droogte en hitte werken we gezamenlijk uit met andere werkeenheden in de regio Noordoost Brabant.
Bij de volgende projecten in de openbare ruimte is/wordt tevens de riolering vervangen: Orthen Links, in West: Nederlandse Buurt, Weidonklaan en Oeterselaan, J.P. Coenstraat en omgeving.

Water
In de wijk Noord is in 2019 circa 13 km bestaande, verouderde, beschoeiing verwijderd. Hiervoor is 8 km. oever natuurvriendelijk ingericht en 5 km. vervangen door nieuwe, duurzame beschoeiing. De voorbereidingen voor Baggeren wijk Noord zijn uitgesteld tot het voorjaar 2020.
De voorbereiding voor de inspectie van de ruim 2.000  watergerelateerde objecten is in volle gang. De aanbesteding voor het onderhoud hiervan wordt verwacht in het 2e kwartaal 2020.
Groen
Het onderhoudsniveau dat gerealiseerd is in 2019 voldoet ruimschoots aan de gestelde norm; B kwaliteit. De tevredenheidsscore KTO 19 is voor groen wederom 7,5.
In 2019 is een deel van de gazons, die intensief gemaaid worden omgevormd tot ruw gras (bermen). Enerzijds door het maairegime aan te passen, anderzijds door inzaaien van kruidenrijke mengsels.
Het werk dat geschikt is voor de sociale werkvoorziening wordt uitbesteed aan WeenerXL, daarnaast wordt een via de aannemers nog 5% social return ingevuld in de onderhoudsbestekken.

Bomen
Een derde van het bomenbestand is geïnspecteerd en gesnoeid. Er was veel aanvullend snoeiwerk als gevolg van de droogte afgelopen zomer.
Vanwege (gebrek aan) draagvlak bij bewoners onderling in Sparrenburg, ligt het project daar stil. De geplande evaluatie is uitgevoerd. Daarin heeft de gemeente een 7,5 gescoord voor de communicatie rondom dit project. De uitkomsten worden nog besproken met de wijkraad voor de toekomstige vitalisering.

Spelen
Ook in 2019 zijn de toestellen geïnspecteerd door een externe inspecteur, en drie maal door eigen medewerkers. inspecties worden bijgehouden in het beheersysteem en reparaties worden op basis van deze inspecties direct opgepakt.
Ook in 2019 zijn de speeltoestellen geïnspecteerd en onderhouden, zodat ze voldoen aan de WAS wet, meldingen worden opgepakt waarbij meldingen omtrent veiligheid de hoogste prioriteit hebben.
Het opstellen van het beleid over spelen, wordt verder uitgewerkt in 2020, hierbij zullen ook de pilots opnieuw worden opgezet. Het resultaat van de eerdere pilots was onvoldoende om als basis te kunnen dienen voor het nieuwe beleid.
In 2019 is weer een aantal speelterreinen vervangen, ook is een aantal ondergronden vervangen. Bewoners zijn betrokken geweest bij het keuzeproces door te mogen meedenken in de inrichting van het nieuwe terrein.

Openbare Verlichting
Via de nieuw ontwikkelde Zhaga connectoren, die standaard vanaf 2019 op nieuwe verlichtingsarmaturen zullen worden bevestigd, wordt de mogelijkheid via sensoren dynamisch te verlichten ontwikkeld. Ook andere mogelijkheden op gebied van Smart City worden hierdoor geboden.

Inmiddels zijn weer 1.377 armaturen met de "gele" verlichting vervangen door witte sociaal veilige LED-verlichting.

VRI
De ontwikkeling van verkeersregelinstallaties gaat landelijk moeizaam. Hierdoor worden er steeds nog fouten uit de nieuwe systemen gehaald waardoor de uitrol wordt vertraagd.

Wat heeft het gekost?

Beheergroep

Areaal 2019

eenh

kengetal onderhoud

Begroting 2019 na wijz.

Realisatie 2019

Groen incl. bomen

    9.189.262

 m2 

 €                             0,90

 €                       7.991.220

 €       8.291.710

Speelvoorzieningen

            2.699

 st. 

 €                        344,05

 €                           944.670

 €          928.600

Meubilair

         61.581

 st. 

 €                           18,88

 €                       1.140.270

 €       1.162.800

Verhardingen 

    9.319.377

 m2 

 €                             0,57

 €                       5.547.810

 €       5.306.790

Reiniging

 18.508.639

 m2 

 €                             0,28

 €                       5.246.400

 €       5.122.920

Civieltechnische kunstwerken

       125.611

 m2 

 €                           12,12

 €                       1.552.910

 €       1.522.290

Openbare verlichting

         32.531

 st. 

 €                           46,58

 €                       1.440.450

 €       1.515.450

Verkeersregelinstallaties

                 79

 st. 

 €                     9.917,72

 €                           773.920

 €          783.500

Riolering

       809.908

 m1 

 €                             3,87

 €                       3.305.970

 €       3.135.640

Water en havens

    5.672.528

 m2 

 €                             0,44

 €                       2.357.960

 €       2.501.130

Totaal

 €                     30.301.580

 €     30.270.830