Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

  • Gebouwen zonder leegstand
  • Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
  • Gebouwen met energielabel B

Op dit moment is er een laag leegstandspercentage (5%). Enkele gebouwen kennen leegstand in afwachting van herontwikkeling. In een beperkt aantal gebouwen is (gedeeltelijke) leegstand als gevolg van vertrekkende huurders. Een laag leegstandspercentage van een paar procent is normaal bij het in bezit hebben van een vastgoedportefeuille.

De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op minimaal conditieniveau 3 volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

In 2019 is gestart met de uitvoer van het verduurzamen van ruim 100 gebouwen. Van deze gebouwen had de helft in 2019 minimaal energielabel B. De uitvoering loopt door in 2020 en 2021 zodat de ruim 100 gebouwen minimaal energielabel B hebben (m.u.v. enkele monumenten).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Gemeentelijke gebouwen
De gebouwen in portefeuille van gemeente 's-Hertogenbosch voldoen aan de redenen voor het in eigendom hebben (huisvesten van maatschappelijke functies, voortkomend uit het beleid van de gemeente,  zoals cultuur, welzijn, onderwijs en sport en recreatie; bijzondere monumentale of cultuurhistorische waarden van het gebouw; faciliteren van het parkeren door middel van parkeergarages; het huisvesten van de eigen organisatie en het voeren van een strategisch beleid, vooral ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling). Slechts een beperkt aantal gebouwen hebben een commerciële invulling of leegstand (in afwachting van herontwikkeling).

De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op minimaal conditieniveau 3 volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

De uitvoering van gebouwveiligheid loopt. Asbest inventarisatie is afgerond, legionella inventarisatie wordt in 2020 aanbesteed. Activiteiten t.a.v. wet- en regelgeving worden voortdurend gemonitord.

Monumenten
De monumentale gebouwen en objecten worden, zoals alle gebouwen in portefeuille, onderhouden op minimaal conditieniveau 3 (sober en doelmatig).

Energiebesparende maatregelen
In 2019 is gestart met de uitvoer van het verduurzamen van ruim 100 gebouwen. Van deze gebouwen had de helft in 2019 minimaal energielabel B. De uitvoering loopt door in 2020 en 2021 (m.u.v. enkele monumenten).

Voor alle actuele renovatie- en nieuwbouwplannen geldt dat de BENG-eis onderdeel is van het Programma van Eisen, en in de planuitwerking wordt meegenomen. Uitzondering op de doelstelling BENG kunnen monumentale gebouwen zijn waar vanwege de monumenten status BENG niet haalbaar is.

Op daarvoor geschikte daken zijn de afgelopen jaren zonnepanelen gelegd. Ook in het lopende project verduurzamen gemeentelijk vastgoed worden zonnepanelen gelegd op daartoe geschikte daken. WKO wordt meegenomen in de planuitwerking en toegepast indien mogelijk, zoals nieuwbouw Theater aan de Parade.  

Wat heeft het gekost?

De uitvoer van onderhoud bedroeg dit jaar € 6.446.000. Begroot was € 6.551.000.