Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 5,0 miljoen, hetgeen conform begroting is. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen.  We hebben echter minder kasgeldleningen dan geraamd nodig gehad. Dit levert een nadeel op van € 0,2 miljoen. Hiertegenover staat een voordeel van € 0,2 miljoen op de vaste geldleningen.

De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Conform begroting is een omslagpercentage gehanteerd van 0,5%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit is het renteresultaat en deze bedraagt € 1,0 miljoen negatief, hetgeen conform begroting is.