Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Leningenportefeuille

De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2019 als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2019

336.693

1,51%

Nieuwe leningen

27.486

-0,31%

-0,18%

Reguliere aflossingen

-52.091

0,03%

0,27%

Eindstand per 31 december 2019

312.088

1,60%

0,09%

De nieuw aangetrokken leningen zijn grotendeels aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag van € 20 miljoen voor de gemeente zelf en voor een bedrag van € 7 miljoen voor Stadsgewest. De resterende € 0,5 miljoen heeft betrekking de lening welke is  overgenomen van Flik-Flak.

De aflossingen betreffen bovenstaande (deels) geherfinancierde leningen voor een bedrag van € 47 miljoen en overige aflossingen voor een bedrag van € 5 miljoen.

Uitzettingen

De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2019 als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2019

176.048

4,25%

Nieuwe uitzettingen

2.150

0,60%

-0,04%

Reguliere aflossingen

-15.569

6,66%

-0,23%

Eindstand per 31 december 2019

162.629

3,98%

-0,27%

In 2019 zijn de leningen die verstrekt zijn aan het Stadsgewest doorgerold voor een bedrag van € 5,8 miljoen. € 0,8 miljoen is hierbij als nieuwe lening verantwoord. Daarnaast is aan de BIM € 1,4 uitgeleend ten behoeve van de Jamfabriek 2.0. Een vaste lening aan Enexis van € 13,1 miljoen is in 2019 afgelost.  De reguliere aflossingen bedragen € 2,5 miljoen.

Garanties

In 2019 heeft de gemeente aan een viertal sportverenigingen nieuwe garanties verstrekt. Het gaat om:

  • Watersportvereniging Engelenmeer (€ 250.000)
  • Golfclub Rosmalen (€ 250.000)
  • Tennisvereniging Hambaken (€ 45.000)
  • Bastion Baselaar (€ 250.000)

De eerste drie worden geborgd door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). SWS verstrekt een borgstelling van 50% van het te financieren bedrag, terwijl de gemeente een garantie voor de andere 50% verstrekt. De aangegeven bedragen betreffen het gemeentelijke deel.
Het regionaal sectorplan arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant is afgerekend. Daarmee is de garantie van € 0,7 miljoen komen te vervallen. Door overname van de lening van € 0,5 miljoen van Flik-Flak is de garantie hierop niet meer aanwezig.
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties verder afgenomen met € 2,2 miljoen.