Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Ook in het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in duurzaam inzetbare medewerkers. We hebben in het bijzonder diverse acties op gezet rondom vitaliteit, o.a. workshops over werk en privé balans en timemanagement. Het reguliere eenmalige functioneringsgesprek is in 2018 vervangen door continue gesprekken over ontwikkeling. In 2019 hebben we de behoefte in de organisatie om door te pakken op feedback en ontwikkelgesprekken gecontinueerd met een grootschalig trainingsprogramma.
We hebben onze werving en selectie praktijk onder de loep genomen. Onder andere de wervingsteksten en de wervingskanalen die we gebruiken hebben we aangepast, ook met het oog op diversiteit, waaronder de instroom van jongeren. In 2019 hebben we de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren gerealiseerd. Alle medewerkers hebben nu een arbeidsovereenkomst en er is een lokaal personeelshandboek opgesteld. In 2019 zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van ons diversiteitsbeleid. Zo hebben we hebben we leidinggevenden een training aangeboden over het zakelijk belang van meer diversiteit in het team. In diezelfde training hebben we valkuilen rondom het werken met verschillende mensen besproken. We hebben voor alle nieuwe medewerkers een training diversiteit en inclusie in het introductieprogramma ingebouwd. Ook hebben we een externe spreker voor alle medewerkers uitgenodigd over de inclusieve organisatie.

Ziekteverzuim
In 2019 was het ziekteverzuim 3,8%. Dit is een daling van een 0,5% ten opzichte van de 2 jaar daarvoor. Deze daling is voor een deel vanwege uitstroom van een aantal langdurig zieken en vanwege succesvollere aanpak uitval wegens werkdruk.

Integriteit
Integriteit blijft een belangrijk fundament van onze organisatie. Het belang van integer handelen is vastgelegd in het bedrijfsconcept en de gedragscode. Integriteit krijgt invulling in het dagelijks handelen van mensen die werken in onze organisatie. Nieuwe medewerkers volgen verplicht een training om integer handelen concreet te maken. Het aantal nieuwe medewerkers, vast en tijdelijk, dat een ambtseed en daarbij ook de cursus Integriteit heeft in 2019 gevolgd was 138 (2018: 141). Medewerkers die intern van functie veranderen wordt een integriteitsverklaring voorgelegd om opnieuw stil te staan bij het belang van integer handelen, ongeacht het werk dat je doet.
Als de grenzen van de organisatie worden overschreden worden medewerkers hierop aangesproken en treffen we zo nodig disciplinaire maatregelen.

Ongewenste gedragingen

Bij de externe vertrouwenspersoon zijn er 4 medewerkers geweest (in 2018: 17 medewerkers) in het kader van ongewenste gedragingen. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft 2 personen begeleid.  (in 2018: 7 medewerkers).

Formatie

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Aantal fte (formatie)

1.625

1.545

1.471

1.432

1.430

1.378

Aantal medewerkers

1.566

1.497

1.413

1.394

1.405

1.358

% Aantal mannen

50%

51%

52%

52%

53%

55%

% Aantal vrouwen

50%

49%

48%

48%

47%

46%

Functieniveau laag (1 t/m 5)

11%

12%

11%

11%

12%

13%

Functieniveau midden (6 t/m 9)

40%

38%

38%

39%

39%

38%

Functieniveau hoog (10 + hoger)

49%

50%

51%

50%

49%

49%

Deeltijd totaal

40%

39%

39%

40%

39%

38%

% mannen deeltijd

18%

19%

17%

18%

19%

19%

% vrouwen deeltijd

82%

81%

83%

82%

81%

81%

Ouderschapsverlof

2019

2018

Vrouw

33

32

Man

28

20

Totaal

61

52

Stagiaires

Opleidingsniveau

 2019

2018

ACAD

8

11

HBO

81

50

LBO

0

1

MBO1

3

16

MBO2

1

2

MBO3

14

19

MBO4

24

19

WEP

 0

5

Eindtotaal

131

123