Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De inzet van ICT speelt een cruciale rol in de uitvoering van onze taken en het functioneren van de stad. Nieuwe (maatschappelijke) opgaven in onze organisatie en de stad zijn tegenwoordig zonder uitzondering nauw verbonden met informatiemanagement-vraagstukken. We zien dan ook dat de organisatie steeds ‘ICT-intensiever’ wordt. Dit is overigens niet uniek voor onze gemeente, maar sluit aan bij een algemene maatschappelijke trend. Het belang van ICT in gemeenten groeit en de ICT-functie professionaliseert.

Samen Organiseren: samen werken aan één krachtige overheid

Samenwerking zien we als een belangrijke richting om adequaat in te spelen op de kansen en uitdagingen van de steeds verdergaande en kansrijke digitalisering van onze samenleving en organisatie. Samenwerking is noodzakelijk omdat de vraagstukken die op onze stad afkomen te complex en divers zijn om zelfstandig op te pakken. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en stellen nieuwe eisen op het gebied van onder andere veiligheid en privacy. Een belangrijk thema binnen Samen Organiseren is Common Ground. Common Ground is een, onder leiding van VNG Realisatie, opgestelde informatiekundige visie over hoe gemeenten en leveranciers met gegevens omgaan. Het doel is de dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend te verbeteren. In 2019 hebben we als gemeente, samen met de gemeente Eindhoven, een voortrekkersrol vervuld in de Common Ground beweging door een applicatie te laten ontwikkelen. Het betreft hier de applicatie ‘AdreswijzigingNL’ waarmee online verhuizingen van en door inwoners kunnen worden uitgevoerd. Deze applicatie is geheel op basis van Common Ground principes gerealiseerd; zoals scheiding van procesfunctionaliteit en data. Door deze principes toe te passen werken we aan een toekomstige gemeentelijke informatievoorziening waarmee we in staat zijn de inwoners en bedrijven beter van dienst kunnen zijn. Ook hebben we, vanuit Samen Organiseren, in 2019 op vlak van informatievoorziening veel voorbereidend werk verricht met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet.

Balans tussen innovatie en standaardisatie

Naast inzet op Samen Organiseren hebben we als afdeling ICT bijgedragen aan diverse actuele thema’s. Denk aan onder meer Datagedreven sturen, Zaakgericht Werken, Basis- en kernregistraties, Publieke Dienstverlening en de Slimme Buitenruimte. Ook hebben we in 2019 de Digitale werkplek verder ontwikkeld door o.a. een nieuw toekomstbestendig Intranet in te voeren en de Online samenwerkomgeving door te ontwikkelen. Hiermee geven we een nieuwe impuls aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken onderling, tussen collega’s maar juist ook met inwoners en (keten)partners. Borging van informatieveiligheid en privacy blijft hierbij belangrijk. Verder hebben we eind 2019 de migratie uitgevoerd van Windows 7 naar Windows 10. Een grootschalige operatie die succesvol is gerealiseerd.
Daarnaast hebben we invulling gegeven aan een aantal terugkerende werkzaamheden: zoals het beheer van het ICT-projectenportfolio, opstellen en bijstellen van (informatie)beleid en het bijdragen aan en uitvoeren van gemeentelijke programma’s en projecten. Deze werkzaamheden voeren we uit in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en stemmen we af met de (gevraagde) ICT-inzet in gemeentelijke processen. Ook borgt ICT de continuïteit van de huidige digitale werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT-voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.

Impuls slimme inzet van digitalisering

De ontwikkeling naar een informatiesamenleving biedt kansen en uitdaging voor onze stad en organisatie. Kansen om onze dienstverlening te verbeteren, transparantie en vertrouwen te vergroten en op innovatieve wijze economische en andere maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Daarbij vragen inwoners en ondernemers om het vormgeven en borgen van goede randvoorwaarden voor de omgang met de groeiende hoeveelheid data en digitale voorzieningen in de ‘slimme stad’. Zodat we samen komen tot efficiënte en effectieve digitale oplossingen, met voldoende aandacht voor publieke waarden als veiligheid (cybersecurity), toegankelijkheid, privacy en gelijke behandeling. We hebben in 2019 een impuls gegeven aan de slimme inzet van digitalisering door innovatieve ICT-projecten vanuit het ‘ICT-innovatiefonds’ te organiseren. De ontwikkeling van applicatie AdreswijzigingNL (eerdergenoemd vanuit Samen Organiseren) is een voorbeeld van een project dat vanuit het ‘ICT-innovatiefonds’ opgestart is.