Jaarstukken 2019

Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2019. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst (bedragen x € 1,0 miljoen)

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

-807,1

-790,8

16,4

Baten

778,8

791,9

13,0

Saldo lasten en baten

-28,3

1,1

29,4

Mutaties eigen vermogen

 - Toevoegingen

-32,7

-59,8

-27,1

 - Beschikkingen

61,0

60,1

-0,9

Per saldo mutaties eigen vermogen

28,3

0,3

-28,0

Geraamd/gerealiseerd resultaat

-

1,4

1,4

Verschillenanalyse (bedragen x € 1,0 miljoen)

Ombuigingen

De taakstelling in het kader van de ombuigingstaakstelling 2016-2019 bedraagt in totaal € 9,5 miljoen. Deze ombuigingen zijn op één post na conform voorstel gerealiseerd. De niet gerealiseerde ombuiging betreft de taakstelling op beschermingsbewind. Bij de toekenning van het nieuw beleid 2019 was deze ombuiging al deels terug gedraaid, maar ook deze verlaagde taakstelling is niet behaald. De toename van de aantallen en de kosten voor bewindvoering is een landelijke trend, die ondanks allerlei inspanningen toch door blijft gaan.

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 dient onze gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de fiscale winsten bij ondernemingsactiviteiten.
Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de definitieve aanslagen Vpb opgelegd door de Belastingdienst. Op basis van de voorlopige aangifte Vpb 2018 gaan wij voor 2018 uit van een fiscaal verlies. Dit verlies kan worden verrekend met het positieve resultaat over het jaar 2017. Hierdoor is de Vpb-last voor de gehele gemeente over de jaren 2016 tot en met 2018 nihil en ontvangt de gemeente de eerder betaalde Vpb terug. Ook voor 2019 verwachten wij een negatief fiscaal resultaat.

Coronacrisis

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 1,4 miljoen positief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau.
Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief het deel wat toegerekend wordt aan het sociaal domein). Voor 2019 is dit streefniveau € 24,2 miljoen. De werkelijke stand van de algemene reserve per 31 december 2019 is € 23,9 miljoen. Door het verwerken van bovenstaand voorstel voor de bestemming van het resultaat neemt de algemene reserve toe tot boven het streefniveau van € 24,2 miljoen en komt uit op € 25,3 miljoen.

ga terug