Jaarstukken 2019

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

Een jaarverslag vormt altijd een goede aanleiding om even stil te staan en terug te kijken. Dit geldt ook voor dit jaarverslag, over 2019. Maar nu, in het voorjaar van 2020, heeft het coronavirus de wereld, Brabant en onze gemeente ’s-Hertogenbosch ongekend veranderd. We zijn beland in een crisis die zijn weerga niet kent.
Elke dag proberen we -samen met heel veel anderen- om onze inwoners, zorg- en hulpverleners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente zo goed mogelijk te helpen.
Het vergt veel van ons allemaal. Continu aanpassen, aanpakken, oplossen, creatief denken en nieuwe manieren van samenwerken. Het is een bijzondere en moeilijke tijd. Er ontstaan prachtige initiatieven in de Bossche samenleving, maar er zijn ook veel zorgen en verdriet. We zijn hierin samen ’s-Hertogenbosch.

Ondanks de bijzondere omstandigheden is het toch goed terug te blikken op 2019. Een jaarverslag blijft een belangrijk moment in een gemeente. Niet alleen om samen terug te kijken. Ook om verantwoording af te leggen over de door ons geboekte resultaten. Want het dagelijkse leven is dan wel praktisch stilgevallen door deze crisis, de lokale democratie mag dat zeker niet gebeuren.

2019 was het eerste volledige bestuursjaar voor ons college. We hebben afgelopen jaar flinke stappen gezet om onze ambities voor ’s-Hertogenbosch om te zetten in beleid en acties. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Vanuit onze gemeente zetten veel mensen zich elke dag weer in ’s-Hertogenbosch in voor de uitvoering van onze plannen. Zij werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch, zetten zich in voor nieuwe woningen, helpen mensen aan het werk, houden de stad schoon, groen en veilig, denken mee met ondernemers, dragen zorg voor een goede jeugdzorg en Wmo, investeren in jongerenwerk en onderwijsinnovaties, helpen aan de balies Bosschenaren.. en nog veel meer. Daar hebben we veel waardering voor. Maar ook zij kunnen het niet alleen. Elke ambitie vraagt samenwerking met ’s-Hertogenbosch en goede betrokkenheid van uw raad als partner. Want de inbreng van inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijke- en culturele organisaties is cruciaal. En het is dan ook goed te merken dat velen zich voor de toekomst van ’s-Hertogenbosch willen inzetten.

Er zit veel energie en enthousiasme in ’s-Hertogenbosch. Inwoners voelen zich betrokken bij ’s-Hertogenbosch en dat was ook in 2019 weer goed te merken. Hun deelname aan activiteiten en inbreng in (beleids-)trajecten en actieplannen was groot. Heel veel mensen dachten in het najaar mee over ’s-Hertogenbosch in de 1e fase van het toekomsttraject ’s-Hertogenbosch Centraal, zo dachten de jongerenambassadeurs mee over eenzaamheid. In de landelijke coalitie tegen eenzaamheid is ’s-Hertogenbosch zelfs blijvende partner. En vele inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden werkten mee aan het economisch actieplan, woonvisie, contouren actieplan brede binnenstad, gebiedsvisies, de energietransitie (zoals het participatieproces van de Visie Energielandschappen en het proces van aardgasvrije proefbuurten), positieve gezondheid, nieuwe subsidieregelingen om de samenleving te versterken op sociaal vlak, het evenementenbeleid, het cultuurbeleid en over veiligheid in de wijkscans. We dongen samen mee naar het Eurovisie Songfestival en haalden de Vuelta binnen. En tenslotte zorgden de mooie evenementen die in ’s-Hertogenbosch plaatsvonden afgelopen jaar voor veel energie, zoals het WK Handboogschieten, de herdenking van 75 jaar bevrijding, de 2e succesvolle editie van de DenBoschDataWeek en alle activiteiten die de Cultuurstad van het Zuiden nóg mooier maakten.  

In 2019 is de bestuurlijke samenwerking met medeoverheden verder versterkt. Zo hebben we binnen de regio Noordoost-Brabant met 16 andere gemeenten en 2 waterschappen gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsagenda 2020-2028 en zijn we gestart met de gezamenlijke aanvraag bij het Rijk voor een regiodeal. Deze is inmiddels met succes verzilverd. Ook binnen BrabantStad werken we steeds intensiever samen aan stedelijke opgaven, zoals rond mobiliteit en de woningmarkt. Bovendien hebben we veel afstemming met andere gemeenten in Brabant en Betuwe, zoals bij de ontwikkelingen rond het programma Hoogfrequent Spoor. En werken we met veel partners, zoals ProRail, NS, provincie Noord-Brabant en het ministerie van V&W, aan de toekomst van het stationsknooppunt ’s-Hertogenbosch en de spoorzone. We zijn de 1e UNESCO learning city geworden van Nederland en kunnen zo internationaal onze kennis delen en nieuwe opdoen. Dit toont dat we ambtelijk en bestuurlijk actief aanwezig zijn in Den Haag en Brussel om de belangen van onze gemeente te behartigen en onder de aandacht te brengen.

Sowieso zijn er veel ontwikkelingen en veranderingen te melden. In het jaarverslag kunt u hierover meer in detail lezen. Maar een aantal willen we toch uitlichten. Zo is er nieuwe ruimte gekomen voor starters in Grasso-Grenco en heeft de vernieuwde Spark Makers zone haar deuren geopend; een mooie nieuwe plek voor creativiteit en talentontwikkeling. We zetten ons in voor voldoende passende (tijdelijke) en zo duurzaam mogelijke woningen. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over sociale woningbouw. Tevens is hard gewerkt aan de vereenvoudiging van de zorg. We willen elke zorgeuro zo optimaal mogelijk inzetten voor de zorg en ondersteuning van inwoners en niet voor het systeem. Daarom hebben we onze organisatie omgevormd naar een zorgbedrijf en hebben we de nieuwe inkoop van jeugdhulp uitgesteld naar 2021. Eerste Hulp Bij Geldzaken is een voorbeeld waarmee we inwoners nog beter en sneller kunnen helpen. Ook Weener XL toont goede resultaten, onder andere bij uitstroom; de vele werkbezoeken uit den lande aan ons werkbedrijf bevestigen dit succes. En tenslotte wordt de mobiliteit in ’s-Hertogenbosch steeds duurzamer door onder andere de investeringen in binnenstadsring Kanaalboulevard, fietsinfrastructuur en aanpak elektrisch rijden. Met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers, elektrische auto’s en bussen op de weg en een betere toegankelijkheid voor iedereen.

Ook al zijn we trots dat we het jaar 2019 weer met een positief rekeningresultaat afsluiten, het is duidelijk geworden dat we ons niet rijk mogen rekenen. Zoals we ook al benoemden in de begroting 2020, zijn veel gemeenten in Nederland, ook ’s-Hertogenbosch, in zwaarder weer terecht gekomen. De toekomst, ook in financiële zin, is nog onzekerder geworden in het licht van de corona crisis. We zitten nog midden in die crisis. De gevolgen zijn nog niet te overzien. In de Voorjaarsnota 2020 zetten we uiteen hoe we met de eerder voorgestelde ombuigingen en de gevolgen van de corona crisis om willen gaan. De aangekondigde ombuigingen maakten het al duidelijk. De impact van de crisis onderstreept de noodzaak al helemaal. We zullen met elkaar keuzes moeten maken. Het is onze overtuiging dat we daarin slagen samen met uw raad.

ga terug