Jaarstukken 2019

Programma's

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat kostte het?

Belangrijkste verschillen

  • Bijstelling maatstaven/uitkeringsbasis 2017 en 2018 € 322.000 voordeel
  • Onder andere hogere WOZ-waarden, een lager aantal bijstandsontvangers en een actualisatie van het aantal jongeren hebben geleid tot een lagere algemene uitkering van € 1.746.000
  • De "trap op, trap af" systematiek van de algemene uitkering heeft tot gevolg dat de hoogte van het gemeentefonds afhankelijk is van de rijksuitgaven. Dit wordt verrekend via het accres. Omdat met name de rijksuitgaven op het gebied van defensie en infrastructuur lager zijn pakt dit nadelig uit voor de algemene uitkering. Ook de afrekening over 2018 had een negatief effect. Nadeel € 2.762.000
  • De ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds is lager dan begroot. Dit komt vooral omdat gemeentes meer hebben gedeclareerd uit dit fonds. Nadeel € 2.269.000
ga terug