Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Bijlagen

De rekenkamercommissie heeft in 2019 één onderzoek afgerond, namelijk het onderzoek naar Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit onderzoeksrapport is behandeld in de Raad van 10 september 2019. Het college heeft op verzoek van de raad inmiddels enkele knelpunten binnen de subsidieregeling wijk- dorps- en buurtbudgetten opgelost (hernieuwde subsidieregeling vanaf 2020). Het gevraagde raadsvoorstel over beleidsdoelstellingen achter de stimulering van burgerinitiatieven en de grenzen van gemeentelijk stimuleringsbeleid is in de vorm van een discussienotitie in voorbereiding (planning medio 2020).