Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Hoe heeft deze paragraaf een relatie met de beleidsprogramma’s en met het Register verbonden partijen?

Beleidsprogramma’s in begroting en jaarrekening
De paragraaf verbonden partijen geeft de financiële resultaten weer. Evenals een beeld van het risicobeheer. De beleidsmatige doelstellingen en resultaten staan niet in deze paragraaf. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan de beleidsmatige zaken in de beleidsprogramma’s opgenomen. In het onderstaand overzicht staat per verbonden partij aangegeven in welk beleidsprogramma u de beleidsmatige zaken terug kunt vinden. In dit betreffende beleidsprogramma in de begroting zijn dus de beleidsmatige doelstellingen van de verbonden partij terug te vinden. En in het jaarverslag de verantwoording hierover. Sommige verbonden partijen hebben geen primair beleidsmatig doel. Bij deze staat als verwijzing naar het beleidsprogramma n.v.t. aangegeven.

Register verbonden partijen op internet
De paragraaf verbonden partijen informeert u over de financiële resultaten en risicogegevens die jaarlijks verschillen. De zogenaamde ‘variabele’ financiële gegevens. In de beleidsprogramma’s vindt de variabele beleidsmatige gegevens terug. Ook willen we u constant informeren over een aantal ‘vaste’ gegevens rondom onze verbonden partijen. Voortaan zijn deze vast gegevens te allen tijde raadpleegbaar op internet. Deze gegevens zijn terug te vinden in het Register verbonden partijen.