Jaarstukken 2019

Programma's

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat kostte het?

Belangrijkste verschillen

  • Een hogere waardestijging van niet-woningen leidt tot hogere opbrengsten OZB. Voordeel € 103.000
  • Er is meer toeristenbelasting ontvangen omdat er meer overnachtingen zijn geweest dan begroot. Ook hebben er nog naberekeningn over voorgaande jaren plaatsgevonden. Totaal voordeel € 103.000
  • Er zijn minder personeelskosten gemaakt, onder andere door vertraging in de uitvoering van het project aanpassing taxaties. Voordeel € 419.000
ga terug