Jaarstukken 2019

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Overhead

Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.

2019

2018

Centrale overhead

26.599.484

22.967.709

Sectoroverhead

11.042.368

10.278.846

Afdelingsoverhead

3.554.144

3.611.963

Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

864.307

1.045.589

TOTAAL OVERHEAD BRUTO

42.060.303

37.898.107

Overhead Grondbedrijf

-1.292.210

-992.756

Overhead Investering

-2.206.257

-1.740.912

Inkomsten

-1.570.417

-1.556.462

TOTAAL OVERHEAD NETTO

36.991.419

33.607.977

 
De toename van de overheadkosten is deels het gevolg van de aanpassing van het prijs- en loonkostenniveau. Daarnaast zijn in 2019 de  ICT kosten gestegen.

Wat kostte het?

Belangrijkste verschillen

  • De actualisatie van de begroting 2019 leidde tot een negatieve uitkomst. Dit resultaat had een voorlopig karakter en is als onbestemd resultaat in de begroting opgenomen. Nadeel € 3.748.000
  • Er zijn meer kosten toegerekend aan het taakveld overhead. Nadeel € 850.000
  • Voor de voordelen die ontstaan op kapitaallasten als gevolg van het achterblijven van investeringen (zie diverse andere programma's) is een stelpost opgenomen. Nadeel € 1.000.000
  • De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen. Sinds medio 2018 is de liquiditeitspositie van de gemeente sterk verbeterd waardoor minder kasgeld wordt aangetrokken. Daarnaast is abusievelijk de renteopbrengst van de lening aan Kadans begroot als inkomst. Wij administreren deze lening echter voor de provincie en kunnen de renteopbrengst alleen aanwenden voor JADS. Totaal nadeel financieringsresultaat € 452.000
  • Van de jaarlijkse begrotingspost voor onvoorziene uitgaven ad € 225.000 is in 2019 € 50.000 onttrokken voor een bijdrage aan de vernieuwing en herinrichting van Nationaal Kamp Vught, en € 11.550 voor de dekking van de kapitaallasten van constructieve maatregelen voor de Hekelbrug. Het restant is niet besteed. Voordeel € 163.000