Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is hierbij de nieuwe regeling ten aanzien van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen vastgesteld. Genoemd raadsbesluit is op 2 januari 1996 door de raad van de nieuwe gemeente ’s-Hertogenbosch bekrachtigd.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2019

Rekening 2019

Kosten secretaris commissie

-

-

Huren

17

17

Overige goederen en diensten

7

6

Subsidies

2

3

Onvoorziene uitgaven

1

-

Toevoeging algemene reserve

-

-

Totaal lasten

27

26

Baten

Begroting 2019

Rekening 2019

Beschikking algemene reserve

5

5

Rente beleggingen

2

2

Huren/pachten

20

19

Totaal baten

27

26

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

1-1-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2019

Kapitaalreserve

248

-

-

248

Saldi-reserve

117

-

-

117

Algemene reserve

244

1

5

240

Totaal

609

1

5

605

ga terug