Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans

Balans

Bedragen x € 1 miljoen

ACTIVA

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

6,1

6,8

6,8

 1. Materiële vaste activa

802,4

785,7

785,7

 1. Financiële vaste activa

168,9

196,8

196,8

Totaal vaste activa

977,4

989,3

989,3

Vlottende activa

 1. Voorraden

31,4

34,3

34,3

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

48,9

48,0

48,0

 1. Liquide middelen

5,7

0,1

0,1

 1. Overlopende activa

31,5

35,0

35,0

Totaal vlottende activa

117,5

117,4

117,4

Totaal generaal

1.094,9

1.106,7

1.106,7

PASSIVA

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

583,6

582,4

582,4

 1. Voorzieningen

58,2

65,3

65,3

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

313,8

338,5

338,5

Totaal vaste passiva

955,6

986,2

986,2

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

62,0

36,6

36,6

 1. Overlopende passiva

77,3

83,9

83,9

Totaal vlottende passiva

139,3

120,5

120,5

Totaal generaal

1.094,9

1.106,7

1.106,7

Borgstellingen en garantstellingen

77,6

80,3

80,3

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.

ga terug