Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 1. Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

6,1

6,8

6,8

6,1

6,8

6,8

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2019

-

0,6

21,0

21,6

Investeringen

-

-

0,2

0,2

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-

Aanschafwaarde 31 december 2019

-

0,6

21,2

21,8

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019

-

0,6

14,2

14,8

Afschrijvingen

-

-

0,9

0,9

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2019

-

0,6

15,1

15,7

Boekwaarde 1 januari 2019

-

-

6,8

6,8

Boekwaarde 31 december 2019

-

-

6,1

6,1

ga terug