Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 2. Materiële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

  1. Investeringen met een economisch nut

543,8

529,5

529,5

  1. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

97,1

97,4

97,4

  1. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

161,5

158,8

158,8

802,4

785,7

785,7

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2019

126,7

2,3

551,7

7,3

5,9

49,9

17,8

761,6

Investeringen

2,7

-

28,2

1,0

0,2

3,4

4,3

39,8

Desinvesteringen (-)

-1,0

-

-6,3

-

-0,4

-3,3

-0,2

-11,2

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-0,2

-

-0,3

-

-

-

-0,6

-1,1

Aanschafwaarde 31 december 2019

128,2

2,3

573,3

8,3

5,7

50,0

21,3

789,1

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019

6,4

1,7

177,5

2,0

4,0

33,9

6,6

232,1

Afschrijvingen

0,3

0,1

14,6

0,2

0,5

4,2

1,1

21,0

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-6,3

-

-0,4

-3,3

-0,2

-10,2

Duurzame waardeverminderingen

-

-

2,4

-

-

-

-

2,4

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2019

6,7

1,8

188,2

2,2

4,1

34,8

7,5

245,3

Boekwaarde 1 januari 2019

120,3

0,6

374,2

5,3

1,9

16,0

11,2

529,5

Boekwaarde 31 december 2019

121,5

0,5

385,1

6,1

1,6

15,2

13,8

543,8

De bruto investeringen bedragen € 39,8 miljoen, hierop is € 1,1 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Aankoop pand Sportiom

15,0

Vervanging 3 toplagen kunstgras OJC

0,9

Kunstgras diverse voetbalvereningen

3,2

Openbare verlichting beheerplan lichtmasten

0,5

TAP nieuwbouw

1,9

De Lanen kindcentrum

0,8

Sancta Maria Mavo

1,3

Telefonie

1,1

Nieuwbouw WeenerXL

0,8

De desinvesteringen bedragen € 11,2 miljoen. Het betreffen met name gebouwen die gesloopt zijn in verband met vervanging en reeds volledig waren afgeschreven. De duurzame waardevermindering  ad €2,4 miljoen betreft het Cementrum (€ 1,1 miljoen) en de afboeking van de restantboekwaarde van het Theater aan de Parade (€ 1,3 miljoen).

De gemeente heeft diverse gronden waaronder de Brabanthallen in erfpacht gegeven. De totale boekwaarde van in erfpacht gegeven activa bedraagt € 4,3 miljoen.

2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven,  is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2019

9,3

-

17,1

106,9

21,3

13,4

-

168,0

Investeringen

-

-

-

3,1

0,9

0,6

-

4,6

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde 31 december 2019

9,3

-

17,1

110,0

22,2

14,0

-

172,6

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019

1,1

-

7,2

38,3

16,8

7,2

-

70,6

Afschrijvingen

-

-

0,3

2,9

0,9

0,8

-

4,9

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2019

1,1

-

7,5

41,2

17,7

8,0

-

75,5

Boekwaarde 1 januari 2019

8,2

-

9,9

68,6

4,5

6,2

-

97,4

Boekwaarde 31 december 2019

8,2

-

9,6

68,8

4,5

6,0

-

97,1

De bruto investeringen bedragen € 4,6 miljoen. De belangrijkste investeringen betreffen:

Aansluiting Gewande op rioolstelsel

1,0

Ondergrondse containers

0,5

Afkoppelen hemelwater

1,9

2c. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2019

-

0,4

-

240,7

-

-0,2

2,0

242,9

Investeringen

-

-

0,2

13,6

-

-

-

13,8

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

In mindering gebrachte reserves (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-3,7

-

-

-

-3,7

Aanschafwaarde 31 december 2019

-

0,4

0,2

250,6

-

-0,2

2,0

253,0

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019

-

0,2

-

83,3

-

-0,1

0,7

84,1

Afschrijvingen

-

-

-

7,3

-

-

0,1

7,4

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2019

-

0,2

-

90,6

-

-0,1

0,8

91,5

Boekwaarde 1 januari 2019

-

0,2

-

157,4

-

-0,1

1,3

158,8

Boekwaarde 31 december 2019

-

0,2

0,2

160,0

-

-0,1

1,2

161,5

De bruto investeringen bedragen € 13,8 miljoen, hierop is € 3,7 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Vervolgaanpak Buurten en wijken versterkt

0,9

Hekelbrug constructieve maatregelen

0,6

Vernieuwing in oude wijken

0,8

Projecten Vitaliseringsplan

2,0

Orthen-links/Orthenpoort (pilot IV)

1,2

Natuur Henriëttewaard (DGD1)

0,9

Fietspaden

0,6

De belangrijkste bijdragen van derden zijn:

Bijdrage Provincie Noord-Brabant aan transferium Deutersestraat

1,3

Vinex-gelden ingezet voor Tijdelijke woningen en Orthen-Links

1,1

ga terug