Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 3. Financiële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Kapitaalverstrekking aan:

  1. Deelnemingen

5,8

19,8

19,8

  1. Gemeenschappelijke regelingen

-

-

-

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Leningen aan:

  1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

6,6

5,8

5,8

  1. Woningbouwcorporaties

3,4

3,7

3,7

  1. Deelnemingen

41,2

54,7

54,7

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Overige langlopende leningen

111,5

111,9

111,9

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

0,4

0,9

0,9

168,9

196,8

196,8

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen
In 2019 is conform de bepalingen uit de Samenwerkingsovereenkomst het minderheidsaandeel van Libéma in de Verhuurmaatschappij De Vliert (Sportiom) overgenomen voor een bedrag van € 3,4 miljoen. Vervolgens is gestart met het ontbinden van de Verhuurmaatschappij en de Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch. Vooruitlopend hierop heeft een liquidatie-uitkering plaatsgevonden van € 13,8 miljoen. Ook is de deelnemingswaarde in beide vennootschappen afgewaardeerd tot de waarde volgens de concept jaarrekeningen van deze vennootschappen. De duurzame waardevermindering bedraagt € 3,6 miljoen.

De volgende nieuwe leningen zijn verstrekt:

Stadsgewest

0,8 miljoen

BIM tbv Jamfabriek 2.0 1e tranche

1,4 miljoen

De volgende, grootste, aflossingen werden ontvangen:

Enexis

13,6 miljoen

Bossche Investeringsmaatschappij

1,0 miljoen

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

0,5 miljoen

In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds (reg.nr.5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. Dit bedrag is geheel voorzien door het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is de lange looptijd van de lening en de grote mate van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.

ga terug