Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 6. Liquide middelen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Liquide middelen

5,7

0,1

0,1

5,7

0,1

0,1

ga terug