Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 8. Eigen vermogen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

Mutaties

31-12-2018

Algemene reserve

23,9

23,9

0,5

23,4

Bestemmingsreserves

558,0

558,5

558,5

Gerealiseerd resultaat

1,7

-

-0,5

0,5

583,6

582,4

-

582,4

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

Totaal

Stand 1 januari 2019

23,9

558,5

-

582,4

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

-

57,0

-

57,0

Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie

-

-52,6

-

-52,6

Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa

-

-4,6

-

-4,6

Gerealiseerd resultaat 2019

-

1,4

1,4

Stand 31 december 2019

23,9

558,3

1,4

583,6

Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Omschrijving reserve

Stand per 01-01-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2019

Toelichting

Essent dividend compensatie

290,9

-

-

290,9

Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend

Structuurfonds

96,9

11,4

8,8

99,5

Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Reserve activa

47,5

3,2

4,7

46,0

Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Reserve Sociaal & Zorgfonds

11,1

16,4

12,2

15,3

Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de bedrijfsreserve WeenerXL) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).

Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

16,0

5,4

4,1

17,3

Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.

Reserve Screening

7,1

-

0,5

6,6

Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid

Reserve Maximakanaal

6,5

-

0,3

6,2

Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

Reserve Ombuigingen 2016 Spoor 3

4,3

-

3,9

0,4

Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016

Reserve Energiebesparing

6,6

-

1,2

5,4

Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen.

Reserve GSB, gem. middelen

6,7

0,1

0,5

6,3

Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB

Reserve ICT

3,5

2,1

2,4

3,2

Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken

Reserve Bodemsanering

4,7

0,2

-

4,9

Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.

Algemene reserve Grondbedrijf

23,1

9,5

8,3

24,3

Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Reserve Uit te voeren werken

6,5

5,3

5,8

3,9

Budgetoverheveling management rapportage

Reserve Grote werken

3,9

0,4

-

4,3

Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding

Overige

23,2

3,0

4,5

21,7

558,5

57,0

57,2

558,3

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in de bijlagen. Deze staat toont het verloop per reserve gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.

ga terug